Menu g³ówne
Szko³a na Facebooku
                                                
       Kliknij, aby powiêkszyæ.  Kliknij, aby powiêkszyæ.  Kliknij, aby powiêkszyæ.  Kliknij, aby powiêkszyæ.  Kliknij, aby powiêkszyæ.  Kliknij, aby powiêkszyæ.        
Witamy na oficjalnej stronie Prywatnego Liceum Ogólnokszta³c±cego w Lesznie!
 
    Szanowni Pañstwo, Drodzy Uczniowie,
 
 
Jestem zaszczycony mog±c wszystkich powitaæ na oficjalnej stronie Prywatnego Liceum Ogólnokszta³c±cego im. Cypriana kamila Norwida w Lesznie przy ul. Zielonej 5. Szko³y, która na sta³e wros³a w pejza¿ o¶wiatowy miasta Leszna. Szko³a nasza zapewnia wysoki poziom nauczania oraz mo¿liwo¶æ autentycznego indywidualnego rozwoju uczniów. Proponujemy naukê trzech jêzyków obcych – jêzyka angielskiego, jêzyka niemieckiego jako przedmiotów obowi±zkowych oraz naukê jêzyka w³oskiego, francuskiego lub rosyjskiego do wyboru przez uczniów. Ka¿dy uczeñ naszej szko³y indywidualnie dobiera zajêcia rozszerzaj±ce przygotowuj±ce do egzaminu maturalnego. Taki system pozwala dobrze przygotowaæ siê do matury oraz do studiów. Uczniowie maj± mo¿liwo¶æ pracy w ramach projektów miêdzynarodowych oraz wymian kulturalnych ze szko³ami partnerskimi. 
     Jestem ¶wiadomy, ¿e ¿adna informacja nie jest wstanie zast±piæ bezpo¶redniej informacji uzyskanej w szkole zatem zachêcam i zapraszam do bezpo¶redniego kontaktu jak równie¿ odwiedzenia naszej szko³y
dr Eugeniusz ¦wita³a
dyrektor PLO
 
----------------------------------------------------------------------------------
 

WA¯NE INFORMACJE 

 

.........................PREZENTACJA SZKO£Y.....................

 
 
Patron naszej Szko³y - Cyprian Kamil Norwid 

 

 
 
 
 
 
Gwarantujemy:
  • naukê w ma³ych zespo³ach,
  • naukê jêzyka angielskiego w wymiarze 6 godzin tygodniowo oraz naukê jêzyka niemieckiego w ka¿dej klasie,
  • mo¿liwo¶æ nauki trzeciego jêzyka obcego od klasy drugiej (francuski, hiszpañski lub rosyjski),
  • prace w programach miêdzynarodowych np. LLP, Erasmus+, 
  • przyjazn± atmosferê w szkole,
 
"I¶æ za marzeniem i znowu i¶æ za marzeniem - i tak - ci±gle, a¿ do koñca. To jedyna droga."  - Józef Conrad-Korzeniowski

Je¿eli chcesz siê uczyæ w komfortowych warunkach -

- zapraszamy

- Karta Ziemi jest jedn± z podstaw

   naszego dzia³ania

                                                 

 
Strefa Ucznia
Adres Szko³y
Kontakt
Co s³ychaæ
szablony stron tworzenie stron internetowych